Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

 • Tổ chức quy trình công bố thông tin tại Công ty niêm yết.
 • Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
 • Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;
 • Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 • Tham dự các cuộc họp;
 • Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị;
 • Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
 • Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
 • Các công việc khác theo phân công của Trưởng Ban Văn phòng Hội đồng Quản trị.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.
 • Có trên 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty niêm yết.
 • Khả năng giao tiếp tốt.
 • Tiếng Anh trung cấp.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng, tổ chức quy trình công bố thông tin tại Công ty niêm yết.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Ban Kiểm soát Nội bộ - Phụ trách Hệ thống quản lý

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên Kế toán Tiêu thụ và Công nợ phải thu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên Pháp lý Hợp đồng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.