Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

 • Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động Khối Tài chính của Công ty, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động.
 • Xây dựng chiến lược tài chính và chiến lược nguồn vốn cho Công ty trong dài hạn và trong từng giai đoạn cụ thể theo định hướng đầu tư kinh doanh của Công ty.
 • Xây dựng mô hình và kế hoạch tài chính dài hạn cho toàn Công ty theo mục tiêu và chiến lược của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị.
 • Đảm bảo các công tác liên quan đến Báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước.
 • Trực tiếp làm việc với các Quỹ, tổ chức tài chính để thương thảo và chốt các thỏa thuận tài chính cho Công ty.
 • Tổ chức các hoạt động gặp gỡ các nhà đầu tư, cổ đông; tạo lập kênh thông tin hai chiều với thị trường một cách hiệu quả cho Công ty.
 • Phân tích, báo cáo và đề xuất phương án tận dụng cơ hội hoặc ứng phó với các nguy cơ trong quá trình quan hệ nhà đầu tư.
 • Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc các chiến lược quan hệ nhà đầu tư của Công ty.
 • Kiểm soát các tài liệu tài chính: Báo cáo hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư hàng quý, bản tin nhà đầu tư, thông cáo báo chí kinh doanh kết quả hàng tháng, báo cáo thường niên,...
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Khối Tài chính theo phân công của Tổng Giám đốc.

Job Requirement

 • Tốt  nghiệp  Đại  học trở lên chuyên  ngành  tài  chính - kế toán, kiểm toán, kinh tế….
 • Có trên 07 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Ngân hàng/Tập đoàn lớn.
 • Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết  định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
 • Khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
 • Khả năng phân tích và đưa ra quyết định; Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.
 • Xây dựng mối quan hệ /mạng lưới quan hệ tốt.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Ban Kiểm soát Nội bộ - Phụ trách Hệ thống quản lý

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên Kế toán Tiêu thụ và Công nợ phải thu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Phó Ban Pháp lý Hội đồng Quản trị

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên viên Pháp lý Hợp đồng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.