Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

 • oạch định các kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Kiểm toán Nội bộ
 • Xây dựng/cải tiến, triển khai quy chế kiểm toán nội bộ, quy trình và phương pháp kiểm toán nội bộ.
 • Lập kế hoạch, chương trình kiểm toán nội bộ Công ty và các Công ty con.
 • Tổ chức theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong Công ty và các Công ty con về việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán, Ban KTNB.
 • Xem xét, xác nhận kết quả công việc KTNB về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo KTNB.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và các chuyên ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm: Có 06 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính/quản lý kế toán/quản lý kiểm toán nội bộ của Công ty có quy mô tương đương.
 • Có kiên thức và kinh nghiệm về xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro doanh nghiệp.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó Ban Kiểm soát Nội bộ - Phụ trách Hệ thống quản lý

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Công ty Thành viên

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên Kế toán Tiêu thụ và Công nợ phải thu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên viên Kế toán Thanh Toán Ngân Hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Phó Ban Pháp lý Hội đồng Quản trị

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

Chuyên viên Pháp lý Hợp đồng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.